23/05/2024 20:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạch thượng tang
陌上桑

Tác giả: Tào Tháo - 曹操

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 06/09/2008 23:22

 

Nguyên tác

駕虹蜺,
乘赤雲,
登彼九疑歷玉門。

濟天漢,
至崑崙,
見西王母謁東君。

交赤松,
及羨門,
受要秘道愛精神。

食芝英,
飲醴泉,
柱杖桂枝佩秋蘭。

絕人事,
遊渾元,
若疾風遊欻翩翩。

景未移,
行數千,
壽如南山不忘愆。

Phiên âm

Giá hồng nghê,
Thừa xích vân,
Đăng bỉ Cửu Nghi, lịch Ngọc Môn.

Tế Thiên Hán,
Chí Côn Lôn,
Kiến Tây Vương Mẫu, yết Đông Quân.

Giao Xích Tùng,
Cập Tiện Môn,
Thụ yếu bí đạo ái tinh thần.

Thực chi anh,
Ẩm lễ tuyền,
Trụ trượng quế chi, bội thu lan.

Tuyệt nhân sự,
Du hỗn nguyên,
Nhược tật phong du, hốt phiên phiên.

Cảnh vị di,
Hành sổ thiên,
Thọ như Nam sơn, bất vong khiên.

Bản dịch của Cổ Mộ

Cưỡi cầu vồng,
Đạp mây đỏ,
Lên đỉnh Cửu Nghi nhập Thiên cung.

Qua Thiên Hán,
Đến Côn Luân,
Gặp Tây Vương Mẫu cùng Đông Quân.

Bạn Xích Tùng,
Với Tu Môn,
Cầu đạo bí phương di dưỡng tinh thần.

Ăn linh chi,
Uống cam tuyền,
Cầm trượng quế và đeo hoa lan.

Dứt chuyện đời,
Du đất trời,
Như gió lốc (soát) bay nhảy muôn nơi.

Bóng chưa đổi,
Băng ngàn dặm,
Thọ như Nam Sơn, không quên lỗi lầm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tháo » Mạch thượng tang