12/04/2021 10:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị tu Tây Phương bối
示修西方輩

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 21:04

 

Nguyên tác

心內彌陀紫磨軀,
東西南北法身周。
長空只見孤輪月,
剎海澄澄夜漫秋。

Phiên âm

Tâm nội Di Đà tử ma khu,
Đông tây nam bắc pháp thân chu.
Trưòng không chỉ kiến cô luân nguyệt,
Sát hải trừng trừng dạ mạn thu.

Dịch nghĩa

Cái thân vàng cao quý nhất của Phật Di Đà ở ngay trong lòng,
Pháp thân chan hoà khắp đông tây nam bắc.
Bầu trời bát ngát chỉ nhìn thấy vừng trăng cô đơn,
Bể phật trong suốt, đêm chuyển dài vào thu.

Bản dịch của Huệ Chi

Thân báu Di Đà ẩn đáy lòng,
Bốn phương, thân pháp toả mênh mông.
Bầu trời chỉ thấy vừng trăng quạnh,
Đêm lắng vào thu, biển Phật trong.
Những người tu Tây Phương là tăng ni Tịnh Độ tông tín ngưỡng Phật A Di Đà (Amitabaha) trụ trì cõi Tây Phương cực lạc, công phu trì niệm tu tập theo ba nền tảng tín, nguyện, hạnh để được vãng sinh sang cõi Tây Phương tịnh độ.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Thị tu Tây Phương bối