16/10/2021 18:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân tuế đối tả chân
新歲對寫真

Tác giả: Tư Không Đồ - 司空圖

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2014 21:59

 

Nguyên tác

得見明時下壽身,
須甘歲酒更移巡。
生情暗結千重恨,
寒勢常欺一半春。
文武輕銷丹灶火,
市朝偏貴黑頭人。
自傷衰颯慵開鏡,
擬與兒童別寫真。

Phiên âm

Đắc kiến minh thì hạ thọ[1] thân,
Tu cam tuế tửu cánh di tuần.
Sinh tình ám kết thiên trùng hận,
Hàn thế thường khi nhất bán xuân.
Văn vũ khinh tiêu đan táo hoả,
Thị triều thiên quý hắc đầu nhân.
Tự thương suy táp dung khai kính,
Nghĩ dữ nhi đồng biệt tả chân.

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Hạ thọ ngồi trông bức hoạ hình
Chén xuân há chịu kém bình sinh
Hàng ngàn mối hận vào tâm quấy
Đúng nửa đời người thấy rét kinh
Than củi lập loè niêu thuốc đỏ
Ngựa xe đủng đỉnh khách đầu xanh
Nhăn da móp má gương lười ngắm
Nhớ mặt thời trai vẽ hẳn xinh
Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
[1] 60 tuổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Không Đồ » Tân tuế đối tả chân