24/03/2023 19:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôn cư mạn hứng
村居漫興

Tác giả: Nguyễn Phước Dục - 阮福昱

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2021 07:49

 

Nguyên tác

倚樹看歸雁,
緣溪問落花。
攜琴流水奏,
策杖夕陽斜。

Phiên âm

Ỷ thụ khán quy nhạn,
Duyên khê vấn lạc hoa.
Huề cầm lưu thuỷ tấu,
Sách trượng tịch dương tà.

Bản dịch của Trần Đại Vinh

Dựa cây ngắm nhạn qua,
Men khe vớt lạc hoa.
Ôm đàn tấu lưu thuỷ,
Chống gậy đón chiều tà
Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, số 5 (139), 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phước Dục » Thôn cư mạn hứng