09/12/2021 12:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Thuỷ Vân quy Ngô
送水雲歸吳

Tác giả: Diệp Tĩnh Tuệ - 葉靜慧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2020 09:10

 

Nguyên tác

塞上砧聲響似雷,
憐君騎馬望南回。
今宵且向穹廬醉,
後夜相思無此杯。

Phiên âm

Tái thượng châm thanh hưởng tự lôi,
Liên quân kỵ mã vọng nam hồi.
Kim tiêu thả hướng khung lư tuý,
Hậu dạ tương tư vô thử bôi.

Dịch nghĩa

Trên ải, tiếng chày đập áo vọng tới như tiếng sấm,
Thương ông cưỡi ngựa trở về phương nam.
Đêm nay hãy mặc nhìn trời cao mà uống say,
Những đêm sau dù nhớ nhau thì cũng không còn chén rượu này nữa.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trên ải tiếng chày tiếng vọng vang,
Về nam ruổi ngựa xót thân chàng.
Đêm nay cùng cạn quên trời đất,
Mai nhớ nhau rồi rượu có chăng!
Thuỷ Vân tức Uông Nguyên Lượng 汪元量 (1241-1317), tự Đại Hữu 大有, hiệu Thuỷ Vân 水雲, người Tiền Đường (nay là Hàng Châu, Chiết Giang), làm thầy dạy hát trong cung. Khi nhà Nguyên diệt Nam Tống, ông bị bắt đưa lên bắc (năm 1276). Sau ông làm đạo sĩ, trở về nam ẩn cư tại Lư Sơn.

Chương Diệu Ý cùng ở trong đoàn tuỳ tùng nhà Tống bị nhà Nguyên bắt lên bắc với Uông Nguyên Lượng. Khi Uông xuất gia và được trở về nam, có lẽ các cung nữ làm tiệc rượu đưa tiễn. Ông có làm bài thơ Nam quy đối khách 南歸對客. Ngoài ra có các bài thơ từ của Diệp Tĩnh Tuệ 葉靜慧, Kim đức thục 金德淑, Vương Thanh Huệ 王清惠 (Vương chiêu nghi 王昭儀) cũng làm đưa tiễn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diệp Tĩnh Tuệ » Tống Thuỷ Vân quy Ngô