09/12/2022 20:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị yến Hoàng Khánh sơ nguyên
侍宴皇慶初元

Tác giả: Lê Tắc - 黎崱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 12/11/2018 15:26

 

Nguyên tác

玉階仙杖曉班催,
日上彤章寶扇開。
雷動乾坤三祝壽,
春生雨露九霞杯。
元年新紀黃龍瑞,
重譯今傳白雉來。
從此南荒深感德,
不勞銅柱立崔嵬。

Phiên âm

Ngọc giai[1] tiên trượng[2] hiểu ban thôi,
Nhật thướng Đồng Chương[3] bảo phiến khai.
Lôi động càn khôn tam chúc thọ,
Xuân sinh vũ lộ cửu hà bôi.
Nguyên niên tân kỷ Hoàng Long[4] thuỵ,
Trùng dịch kim truyền bạch trĩ lai.
Tòng thử nam hoang thâm cảm đức,
Bất lao đồng trụ lập thôi ngôi.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Thềm vàng nghi trượng giục ban mai,
Bóng ác bừng lên quạt báu khai.
Trời đất sấm vang ba bận chúc,
Móc mưa xuân dội chín ly đầy.
Rồng vàng hiệu Hán điềm ghi mới,
Trĩ trắng sân chầu lễ cống bày.
Từ ấy phương nam càng cảm đức,
Trụ đồng chất ngất chẳng cần xây.
Hoàng Khánh (1312-1313) là niên hiệu đời Nguyên Nhân Tông.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[2] Nghi trượng, đồ trần thiết trang nghiêm.
[1] Thềm vua.
[3] Mặt trời mọc, vua ngự ra điện Đồng Chương.
[4] Hán Tuyên Đế nhân có rồng vàng hiện ra, đặt niên hiệu Hoàng Long để ghi điềm tốt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Tắc » Thị yến Hoàng Khánh sơ nguyên