27/07/2021 16:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nông gia thán
農家嘆

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2009 20:44

 

Nguyên tác

有山皆種麥,
有水皆種秔。
牛領瘡見骨,
叱叱猶夜耕。
竭力事本業,
所願樂太平。
門前誰剝啄,
縣吏徵租聲。
一身入縣庭,
日夜窮笞搒。
人孰不憚死,
自計無由生。
還家欲具說,
恐傷父母情。
老人儻得食,
妻子鴻毛輕!

Phiên âm

Hữu sơn giai chủng mạch,
Hữu thuỷ giai chủng canh.
Ngưu lĩnh sang kiến cốt,
Sất sất do dạ canh.
Kiệt lực sự bản nghiệp,
Sở nguyện lạc thái bình.
Môn tiền thuỳ bác trác,
Huyện lại trưng tô thanh.
Nhất thân nhập huyện đình,
Nhật dạ cùng si bang.
Nhân thục bất đạn tử,
Tự kế vô do sinh.
Hoàn gia dục cụ thuyết,
Khủng thương phụ mẫu tình.
Lão nhân thảng đắc thực,
Thê tử hồng mao khinh!

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Núi cao trồng lúa mạch,
Ruộng nước cấy lúa chiêm.
Trâu vai loét lòi xương,
Vẫn quát tháo cày đêm.
Cố sức chăm đồng ruộng,
Mong đời được ấm no.
Cửa ngoài ai đập mạnh,
Bọn lại đến thu tô.
Nộp mình vào cửa quan,
Roi vọt liền sớm tối.
Ai không sợ bỏ thân,
Biết cách nào sống nổi.
Về nhà muốn nói hết,
Sợ cha mẹ đau lòng.
Người già được kiếm bữa,
Vợ con coi nhẹ không!
Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Nông gia thán