16/07/2024 15:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thuật

Tác giả: Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 27/11/2009 21:37

 

(Thất ngôn thập bát cú)

Ở sở "Phi-Năng[1]" có một thầy
Người cao dong dỏng lại gầy gầy
Mặc thường soàng sĩnh, ưa lành sạch
Ăn chỉ thều thào, thích tịnh chay
Tom chát quanh năm vài bốn bận
Say sưa mỗi tháng một đôi ngày
Tính vui trò chuyện cười như phá
Lòng thẳng căm hờn nói toạc ngay
Siên sỏ vào tay hơi khá khá
Ở ăn thì nết cũng hay hay!
Yêu người chân thật, người hào hiệp
Ghét kẻ chui luồn, kẻ quắt quay
Võ vẽ hay làm văn quốc ngữ
Sì sồ ít nói tiếng Âu Tây
Bạn mà bàn đến thi cùng cử
Thời vội van luôn: Tớ lạy mày!...
Bởi tính ngang phè như chánh bứa
Già đời chẳng được cái mề đay
1925

[1] Tiếng Pháp: Sở Tài chính.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tú Mỡ » Tự thuật