24/10/2021 02:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Trần Quý Cáp
弔陳季恰

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2020 09:51

 

Nguyên tác

新學中領袖,忽失此人,落落前途,舉國少年齊一慟;

壽考與令名,終難兩得,遙遙一宦,倚閭慈母最傷心。

Phiên âm

Tân học trung lãnh tụ, hốt thất thử nhân, lạc lạc tiền đồ, cử quốc thiếu niên tề nhất đỗng;

Thọ khảo dữ lệnh danh, chung nan lưỡng đắc, dao dao nhất hoạn, ỷ lư từ mẫu tối thương tâm.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Đàn anh phái tân học, bỗng mất một tay, muôn dặm mịt mù, bạn trẻ trông sau rền rĩ khóc;

Đời thọ với danh thơm, khó toàn hai ngả, một quan nho nhỏ, mẹ già dựa cửa xót xa đau.
Trần Quý Cáp cổ xuý và tham gia phong trào Duy Tân, sau đó bị bắt và bị xử chém ngang lưng vào ngày 17-5-1908. Đây là câu đối các bạn đồng chí làm để viếng ông.

Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951, tr. 8
Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Điếu Trần Quý Cáp