04/10/2022 02:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãm cổ
覽古

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 04/01/2011 07:45

 

Nguyên tác

莫恃金湯忽太平,
草間霜露古今情。
空糊赬壤真何益,
欲舉黃旗竟未成。
長樂瓦飛隨水逝,
景陽鐘墮失天明。
回頭一弔箕山客,
始信逃堯不為名。

Phiên âm

Mạc thị kim thang hốt thái bình,
Thảo gian sương lộ cổ kim tình.
Không hồ trinh nhưỡng chân hà ích,
Dục cử hoàng kỳ cánh vị thành.
Trường Lạc ngoã phi tùy thuỷ thệ,
Cảnh Dương chung đoạ thất thiên minh.
Hồi đầu nhất điếu Ky sơn khách[1],
Thủy tín đào Nghiêu bất vị danh.

Dịch nghĩa

Chớ cậy thành đồng, hào nước sôi mà được thái bình,
Xưa nay mọi chuyện như hạt sương trên cỏ.
Vách hồ giấy đỏ (chỉ văn chương) đà vô dụng,
Giương ngọn cờ vàng (chỉ theo võ nghiệp) lại chẳng thành.
Ngói Trường Lạc bay theo nước cuốn,
Chuông Cảnh Dương rớt mất, không biết trời sáng.
Ngoảnh đầu lại xin viếng người khách ở Ky sơn,
Mới biết ông trốn vua Nghiêu vì chẳng ham danh.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Chớ cậy thành hào được thái bình,
Móc sương đầu cỏ, chuyện thường tình.
Vách hồ giấy đỏ đà vô dụng,
Giương ngọn cờ vàng lại chẳng tinh.
Trường Lạc ngói bay theo nước cuốn,
Cảnh Dương chuông rớt mất bình minh.
Ngoảnh đầu xin viếng Ki sơn khách,
Biết lẽ đào Nghiêu chẳng hám danh.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Khách ở núi Ky, chỉ Hứa Do. "Sử ký", "Bá Di liệt truyện" chép: "Thái sử công nói: Ta lên Ky sơn, trên đó có mộ Hứa Do".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Lãm cổ