10/08/2022 06:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bảo Xuyên ông nhục kiến thứ hoạ, tẩu bút thù chi
寶川翁辱見次和,走筆酬之

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 23/03/2014 13:47

 

Nguyên tác

不恨匆忙別,
聊為汗漫遊。
暮年心尚壯,
孤客蹇誰留。
隻馬千山月,
黃沙萬里秋。
折梅應有寄,
遙佇碧雲頭。

Phiên âm

Bất hận thông mang biệt,
Liêu vi hạn mạn du.
Mộ niên tâm thượng tráng,
Cô khách kiển thuỳ lưu.
Chích mã thiên sơn nguyệt,
Hoàng sa vạn lý thu.
Chiết mai[1] ưng hữu ký,
Dao trữ bích vân đầu.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Chia tay không hận vội,
Thôi hãy tạm rong chơi.
Tuổi xế, tâm còn khoẻ,
Khách nghèo thường lẻ loi.
Ngàn trăng núi, một ngựa,
Muôn dặm thu, cát dài.
Muốn bẻ cành mai gửi,
Cao xanh, lặng ngắm trời.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tặng người đi xa, lấy ý từ bài Tặng Phạm Diệp của Lục Khải đời Nam Bắc triều:
Chiết mai phùng dịch sứ,
Ký dữ Lũng Đầu nhân.
Giang Nam vô sở hữu,
Liêu tặng nhất chi xuân.
折梅逢驛使,
寄與隴頭人。
江南無所有,
聊贈一枝春。
(Bẻ cành mai gặp sứ giả,
Gửi cho người ở Lũng Đầu.
Ở Giang Nam không có,
Tạm gửi tặng một nhành xuân.)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Bảo Xuyên ông nhục kiến thứ hoạ, tẩu bút thù chi