03/08/2020 21:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tỉnh thế thi
醒世詩

Tác giả: La Trạng Nguyên - 羅狀元

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 05/07/2017 17:59

 

Nguyên tác

急急忙忙苦追求,
寒寒暖暖度春秋。
朝朝暮暮營家計,
昧昧昏昏白了頭。
是是非非何時了,
煩煩惱惱幾時休。
明明白白一條路,
萬萬千千不肯修。

Phiên âm

Cấp cấp mang mang khổ truy cầu,
Hàn hàn noãn noãn độ xuân thu.
Triêu triêu mộ mộ dinh gia kế,
Muội muội hôn hôn bạch liễu đầu.
Thị thị phi phi hà thì liễu,
Phiền phiền não não kỷ thì hưu.
Minh minh bạch bạch nhất điều lộ,
Vạn vạn thiên thiên bất khẳng tu.

Bản dịch của (Không rõ)

Gấp gấp bộn bề khổ nhọc cầu,
Lạnh nồng đã trải mấy xuân thu.
Sáng trưa chiều tối lo gia sự,
Mờ mịt, u mê bạc trắng đầu.
Đúng đúng, sai sai phân biệt mãi,
Phiền phiền não não dễ ngừng đâu?
Một con đường chánh luôn ngời rạng,
Ngàn vạn muôn phần chẳng chịu tu.
Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Trạng Nguyên » Tỉnh thế thi