03/08/2021 17:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 18

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2006 15:40

 

Một bầu, một bát, bằng[1] sơn tăng,
Thế sự ngoài tai, biếng nói năng.
Hoa nở luống hay tin gió,
Đầm thanh còn thấy triều trăng.
Già, ai ủ thông làm củi,
Trẻ, người yêu trúc bẻ măng[2].
Nẻo[3] có công danh thì có luỵ,
Cho hay dù có chẳng bằng chăng[4].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Một số sách phiên là “vựng”, không đúng.
[2] Một số sách phiên là “mọc măng”, không đúng. Hai câu này ý nói già mà ủ thông là củi là ngu, trẻ mà nói yêu trúc bẻ măng đi là dại.
[3] Lối đi, hướng đi. Một số sách phiên là “nếu” với nghĩa hiện đại, không đúng.
[4] Chẳng bằng không có gì.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 18