27/01/2020 13:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ đầu
梳頭

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:23

 

Nguyên tác

一生辜負五車書,
閱盡風埃髮愈疏。
心髮詎爭長短事,
到紛如處總紛如。

Phiên âm

Nhất sinh cô phụ ngũ xa thư,
Duyệt tận phong ai phát dũ sơ!
Tâm phát cự tranh trường đoản sự,
Đáo phân như xứ tổng phân như!

Dịch nghĩa

Một đời đã phụ cả năm xe sách
Trải mãi gió bụi mái tóc càng thưa thêm
Tâm sự và tóc có cần chi phải so sánh vắn dài
Đến lúc đã rối bời thì cùng rối bời như nhau

Bản dịch (của Bản dịch của Xuân Trang)

Đời năm xe sách cũng thừa,
Xông pha gió bụi bơ phờ tóc mai.
So chi lòng, tóc vắn dài ?
Khi rối bời cũng rối bời như nhau!
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Sơ đầu