16/04/2024 20:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giao Châu sứ hoàn cảm sự kỳ 2
交州使還感事其二

Tác giả: Trần Phu - 陳孚

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2018 10:47

 

Nguyên tác

寶劍金符笑此身,
灞陵今是舊將軍。
榻前未上征遼疏,
囊底空留諭蜀文。
七十親闈雙鬢雪,
八千客路一鞭雲。
何時歸棹煙江上,
閒對沙鷗洗瘴氛。

Phiên âm

Bảo kiếm kim phù tiếu thử thân,
Bá Lăng kim thị cựu tương quân.
Tháp tiền vị thượng chinh Liêu sớ,
Nang để không lưu dụ Thục văn.
Thất thập thân vi song mấn tuyết,
Bát thiên khách lộ nhất tiên vân.
Hà thời quy trạo yên giang thượng,
Nhàn đối sa âu tẩy chướng phân.

Bản dịch của chopmat @thiamlau.com

Kiếm báu phù vàng bỡn kiếp nay,
Bá Lăng thủa đó tướng quân đây.
Trước giường Liêu sớ còn chưa cất,
Đáy túi Thục văn vẫn chẳng bày.
Bảy chục mẹ cha đôi mái tuyết,
Tám ngàn lối khách một roi mây.
Khi nao thuyền lại về sông khói,
Nhàn ngắm cát âu rũ độc này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Phu » Giao Châu sứ hoàn cảm sự kỳ 2