17/10/2021 09:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yên đài
燕臺

Tác giả: Uông Tuân - 汪遵

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2008 19:25

 

Nguyên tác

禮士招賢萬古名,
高臺依舊對燕城。
如今寂寞無人上,
春去秋來草自生。

Phiên âm

Lễ sĩ chiêu hiền[1] vạn cổ danh,
Cao đài y cựu đối Yên thành[2].
Như kim tịch mịch vô nhân thượng,
Xuân khứ thu lai thảo tự sinh.

Dịch nghĩa

Đãi sĩ chiêu hiền, danh tiếng vạn năm,
Đài cao nay vẫn đối Yên thành.
Nay tịch mịch không người lên,
Xuân qua thu lại cỏ tự sinh sôi.

Bản dịch của Hồng Hà

Đãi sĩ chiêu hiền vạn cổ danh
Đài cao vẫn đối chốn Yên thành
Mà nay tịch mịch không người viếng
Xuân hết thu về cỏ tự sinh.
[1] Điển cố Yên Chiêu Vương chiêu hiền nạp sĩ muốn rửa nhục cho nước.
[2] Chỉ kinh đô nước Yên thời Chiến Quốc. Yên Chiêu Vương từng ở đây xây cất đài cao và dùng vàng để chiêu hiền nạp sĩ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Tuân » Yên đài