23/10/2021 23:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 035
山居百詠其三十五

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 23:26

 

Nguyên tác

山居兀坐恰如癡,
心地分明了了知。
風作松濤來聒耳,
昂然不顧且歌詩。

Phiên âm

Sơn cư ngột toạ kháp như si,
Tâm địa phân minh liễu liễu tri.
Phong tác tùng đào lai quát nhĩ,
Ngang nhiên bất cố thả ca thi.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi ngồi vững tợ như si,
Tâm địa tinh thuần rõ rõ tri,
Gió dậy sóng tùng tai rộn rã,
Mặc cho bốn phía cứ ngâm thi.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 035