19/09/2021 21:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phó Gia Châu quá Thành Cố huyện, tầm Vĩnh An Siêu thiền sư phòng
赴嘉州過城固縣,尋永安超禪師房

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2009 04:06

 

Nguyên tác

滿寺枇杷冬著花,
老僧相見具袈裟。
漢王城北雪初霽,
韓信臺西日欲斜。
門外不須催五馬,
林中且聽演三車。
豈料巴川多勝事,
為君書此報京華。

Phiên âm

Mãn tự tỳ ba đông trước hoa,
Lão tăng tương kiến cụ ca sa.
Hán vương thành bắc tuyết sơ tễ,
Hàn Tín đài tây nhật dục tà.
Môn ngoại bất tu thôi ngũ mã,
Lâm trung thả thính diễn tam xa[1].
Khởi liệu Ba Xuyên đa thắng sự,
Vị quân thư thử báo kinh hoa.

Dịch nghĩa

Cây tỳ bà mùa đông đã ra đầy hoa,
Đã gặp vị sư già mặc đầy đủ cà sa.
Tuyết tan nơi phía bắc thành xưa của vua Hán,
Mặt trời lặn phía tây đàn Hàn Tín xưa bái tướng.
Ở ngoại thành dừng xe năm ngựa,
Vào rừng nghe sư thuyết về tam thừa.
Đâu ngờ ở Ba Xuyên có nhiều điều hay,
Tôi sẽ vì ông viết ra những điều đó đặng báo về kinh đô.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cây rợp tỳ bà đông nở hoa
Sư già gặp gỡ đủ cà sa
Hán Vương thành bắc tan cơn tuyết
Hàn Tín đài tây giục bóng tà
Năm ngựa cửa ngoài khoan ruổi vội
Ba xe rừng thẳm hãy nghe qua
Đâu tưởng Ba Xuyên nhiều chuyện lạ
Thư này vì bác báo kinh hoa
Gia Châu nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Thành Cố nay thuộc tỉnh Thiểm Tây, Vĩnh An nay thuộc tỉnh Sơn Tây.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
[1] Tức tam thừa, là ba phép tu đắc ba quả khác nhau của đạo Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Phó Gia Châu quá Thành Cố huyện, tầm Vĩnh An Siêu thiền sư phòng