06/06/2023 10:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sâm Giang bách vịnh kỳ 086 - Quế Môn quan
郴江百詠其八十六-桂門關

Tác giả: Nguyễn Duyệt - 阮閱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 17:07

 

Nguyên tác

惡名辯正可無疑,
已有金華學士題。
寄語往來荊廣客,
鬼門關在鬱林西。

Phiên âm

Ác danh biện chánh khả vô nghi,
Dĩ hữu kim hoa học sĩ đề.
Ký ngữ vãng lai Kinh Quảng[1] khách,
Quỷ Môn quan tại Uất Lâm tê (tây).

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ác danh rất đúng chẳng nghi lầm,
Học sĩ thi nhân đã vịnh ngâm.
Nhắc khách vãng lai đất Kinh Quảng,
Ải Quỷ phía tây huyện Uất Lâm.
[1] Kinh Sở và Quảng Tây, Quảng Đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duyệt » Sâm Giang bách vịnh kỳ 086 - Quế Môn quan