03/10/2023 23:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thăng Long hoài cổ
昇隆懷古

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/05/2015 12:36

 

Nguyên tác

西山直北上龍編,
此日回頭四十年。
萬古山河仍帝越,
三朝文物委南天。
蒼顔白髮猶存者,
流水行雲卻渺然。
日落孤城秋色暮,
幾回往事更誰憐。

Phiên âm

Tây Sơn trực bắc thướng Long Biên,
Thử nhật hồi đầu tứ thập niên.
Vạn cổ sơn hà nhưng đế Việt,
Tam triều văn vật uý Nam thiên.
Thương nhan bạch phát do tồn giả,
Lưu thuỷ hành vân khước diểu nhiên.
Nhật lạc cô thành thu sắc mộ,
Ký hồi vãng sự cánh thuỳ liên.

Dịch nghĩa

Quân Tây Sơn kéo thẳng ra Bắc đến thành Long Biên,
Ngoảnh đầu lại ngày ấy đã bốn mươi năm rồi.
Muôn xưa sông núi hãy còn người Việt làm chủ,
Ba triều văn vật để lại trời Nam lâu dài.
Mặt xanh tóc bạc người hãy đương còn,
Nước chảy, mây bay cảnh sao vắng vẻ.
Mặt trời lặn, thành trơ sắc thu đã muộn,
Mấy hồi việc trước, ngậm ngùi lại biết thương ai!

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tây Sơn thẳng Bắc đến Long Biên
Ngày ấy ngoái đầu bốn thập niên
Vạn cổ non sông luôn đế Việt
Ba triều văn vật cõi Nam truyền
Mặt xanh tóc bạc người còn đó
Nước chảy mây trôi cảnh tịnh yên
Chiều xuống cô thành thu sắc trải
Thương ai sự cũ mấy ưu phiền.
Nguồn:
1. Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012
2. Lâm Giang, “Thơ Nguyễn Văn Siêu viết về Hà Nội”, Thông báo Hán Nôm học, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Thăng Long hoài cổ