Những mộng tưởng viển vông
đã trôi đi đâu mất
Nhưng anh còn điều quý giá bậc nhất
của sự thật
là Em.