Anh đi qua hết những hoang tàn, đổ nát
Vẫn không thể nào hát trọn một câu thương
Anh đã vung tay đập vỡ một tấm gương
Vẫn cố chấp không chịu chùi vũng máu