Đất rộng
Trời cao
Tình yêu lớn lao
Người yêu bé nhỏ
Anh nhành cỏ úa
Nắng hạn chờ mưa
Em là giấc trưa
Chở đầy hoa cúc
Anh sẽ luôn thức
Trong tháng năm dài
Dòng sông chảy mãi
Cánh chim trở lại
Sau mùa hoa bay.