Nước biếc non tiên trong suốt xanh,
Ngao to đội bầu ngọc mà sanh.
Ngoi đầu, vá trời đá thêm lực,
Chân đi, lặng sóng chẳng âm thanh.
Vạn dặm biển Đông quơ tay nắm,
Muôn năm bờ Nam vững trị bình.
Ta muốn phò nguy thi thố sức,
Cứu vãn quan hà cựu đế kinh.