Nơi đất khách đau đáu hoài mong
Đêm thu dài dằng dặc nỗi lòng
Trăng tàn lấp ló bên song
Gối đầu cao để nghe sông ngậm ngùi
Vụng tính nên chẳng còn cơm áo
Đường cùng tìm bạn hữu dựa vào
Thư nhà vợ gửi nhiều sao!
Lần nào cũng hỏi khi nao trở về