Chẳng phải vì ai không biết
Dòng nước kẹt xó thời gian
Đáy khe nôi ân tình cạn
Vướng trên một áng mây ngàn.Dã Tràng Cát