Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 17/04/2016 23:14, số lượt xem: 310

Viết thơ để tả cảnh sầu
Gặp nhau ly biệt tình đầu khó quên