Ương ương dỗ dỗ ương ương khóc
Dỗ dỗ ương ương dỗ dỗ hoài
Dỗ ương anh quát ương ương ổi
Ương ương đòi dỗ dỗ lại thương

Dã Tràng Cát