Mình đọc mấy bài thơ haiku của bạn thấy thế nào ấy. Hình như chưa chuẩn mấy thì phải. Bài thơ không có quí ngữ hay sao ấy.Thơ Haiku chỉ gọi mà không tả mới phải ! Rất muốn trao đổi với bạn về thể loại này.