"Friends are like stars, you don't always see them, but they're always there" - Bạn bè như những ngôi sao, không phải lúc nào bạn cũng thấy, nhưng lúc nào họ cũng ở dó

"Friends are like wine, the older, the better" - Bạn giống như rượu vậy, càng cũ càng tốt

Có thật là như thế?

Có những lúc mình tâm đắc rất nhiều với hai câu này, và sống đúng như thế, "always there" and "the older, the better". Nhưng cái gì cũng thế, quả là không thể suy nghĩ một chiều được. Không p…