TỰ TRÀO
Gìa rồi, chửa hết thói ngông nghênh.
Xin hỏi tôn ông có biết mình ?
Ba vạn sáu ngàn xài quá nửa,
Đem về được mỗi cái hư danh !

自 嘲
白 頭 狂 妄 未 休 停
試 問 尊 翁 自 辨 明
三 萬 六 千 銷 過 半
迴 家 贏 得 獨 虛 名

TỰ TRÀO
Bạch đầu cuồng vọng vị hưu đình.
Thí vấn tôn ông tự biện minh :
Tam vạn lục thiên tiêu quá bán
Hồi gia doanh đắc độc hư danh !

SE MOQUER DE SOI-MÊME
Bien qu'on soit âgé mais on reste trop prétentieux.
Est-ce-que vous connaissez-vous mon petit vieux ?
Plus de la moitié de t…