Bầu chọn của lumgao:
1. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)

Ý kiến cá nhân:
Tuyệt...
(Bài viết được gửi tự động)