một ngôi sao há sáng dc suốt đời?
vội sáng ngàn năm chợt chơi vơi