hoanggiapton đã viết:
漁火: dịch là lửa chài, rất đạt.
江楓: tại sao không dịch là "phong nước" "phong sông" để phân biệt với các cây phong ở ven biển 海楓, phong mọc trên núi 山楓. Ngay trong bản dịch của Tản Đà và Nguyễn Hàm Ninh cung dịch lafjifjefjjnefjefjvfvefcndm nmr 3rmfrmfnerfmrkfmrkeknehftegbghghergehfghscsnbcsdgcvefbcvefgcvhfgehferfgrhwfdskkkkerwrgutrgtrgtrtttfefwwgggggrgg4g…