Những lúc nông nhàn chưa đến vụ. Gã tôi đánh vật với câu thơ.