Tìm kiếm chỗ ở và tổ chức giúp đỡ người định cư
Chính phủ luôn tạo điều kiện cho những người định cư sớm được hoà nhập với cộng đồng và tổ chức này hoản toàn miễn phí cho những người tìm đến kêu gọi sự giúp đỡ, tất cả các kinh phí sẽ được chính phủ hỗ trợ hoàn toàn được công khai trên mạng và nhiều tổ chức có cả website riêng để hướng dẫn những người định cư Mỹ về các hoạt động cũng như dịch vụ mà họ cung cấp.

Tiếp đến là bạn sẽ cần phải có 1 nơi ở cho bản…