Chiếc lá rớt vu vơ
Bên vần thơ bỏ ngỏ
Chiếc lá vàng bé nhỏ
Bay lưng chừng cơn mơ...