Thái Thanh Tâm đã viết:
THƠ NGUYỄN BÍNH ĐẮT NHƯ VÀNG

Bài thơ nói về xã hội đảo điên, lòng người điên đảo, trong đó có câu: "Thiên hạ đem thơ đọ với tiền" thì Tế Xuyên cho là Bính xỏ mình, đề nghị Bính sửa câu đó và phải sửa ngay mới kịp đưa in. Bính đồng ý sửa ngay, nhưng giá phải gấp đôi. Bí quá, chủ bút đành nhận lời. Bính sửa: "Thiên hạ bao nhiêu mặt chữ điền".
Em không biết…