Cho em xin mục lục các bài thơ dịch trong hai cuốn sách này:
1. Lý Thương Ẩn lan trong rừng vắng
2. Đỗ mục nhà thơ tài hoa Vãn Đường
Làm ơn giúp em với, em đang làm một bài nghiên cứu khoa học về thơ Vãn Đường mà không sao tìm mua được hai cuốn sách này để làm lịch sử dịch thơ tiểu Lý Đỗ ở Việt Nam.