Mơ Hồ
Trong cõi mơ hồ anh tìm thấy
Một chút thương yêu của trời mây
Một chút man mác của gió bay
Một chút giỗi hờn ngày xưa ấy
Một chút kỷ niệm anh tìm thấy
Một chút hương tình đã mấy năm
Một chút lăn tăn của biển bằng
Một chút hẹn hờ trăng còn đó
Một chút mơ hồ vẫn còn đây