EM CHẲNG ĐẾN

Thôi ngồi nhìn trời trắng với mây bay
Hè rộng quá một chiều em đến muộn
Cây xanh quá mà chim không muốn hót
Nên ầm ừ tiếng động của lòng ta

Thôi ngồi nhìn mướp đắng mới ra hoa
Sân đỏng đảnh góp thềm hoang nắng rữa
Em chẳng đến và thế là quá nửa
Hay cả hồn tôi rơi xuống vực u sầu

Nhìn gì cũng hơi lâu...
Đây thăm thẳm nước hồ gương mặt đá
Người hôm hẹn đã làm tôi yêu quá
Đến hôm nay trót lỡ một điệu nhìn
Nên bây giờ ngắm gì cũng thành em

Người lỡ hẹn cũng vì tôi yêu…