Bầu chọn của pvloc90:
1. Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế)
2. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)
3. Tỳ bà hành (Bạch Cư Dị)

(Bài viết được gửi tự động)