Bầu chọn của hjhjhaha:
1. Qua đèo Ngang (Bà huyện Thanh Quan)

Ý kiến cá nhân:
bài thơ rất hay
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Quản gia với lý do: Không phải thơ Đường)