Thụ Thi

Sớm vào Thi Viện cầu thơ hay
Tối đến thưởng thi sống qua ngày
Hảo mộng lung lay cùng kẻ sĩ
Nuôi dưỡng hồn tôi, dạ ngất ngây
                        HV