Tự bạch

Lúc xưa từng ngụ cõi thiên đàng
Phải tội lưu đày xuống thế gian
Quỷ dữ so kè không thấp bậc
A dam vai vế cũng ngang hàng
Soi gương xứng mặt đài trang nhất
Bỏ bộ ai bằng kiểu cách sang
Thói nhiễm từ trên đừng trách cứ
Rằng em chảnh chọe nói năng càn .