Có Thi tiên và Thi thánh sao lại thiếu Thi phật và Thi quỷ.
Hôm nay xin giới thiệu bài Vị Thành Khúc của Thi phật Vương Duy. Hôm sau kẻ ít học này xin giới thiệu tiếp Thi quỷ Lý Hạ!!

渭城曲

渭城朝雨浥輕塵,
客舍青青柳色新。
勸君更盡一杯酒,
西出陽關無故人。


Vị Thành Khúc

Vị Thành triêu vũ ấp thanh trần
Khách xá thanh thanh liễu sắc tân
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu
Tây xuất Dương quan vô cố nhân

dich:

Theo Học sinh biết bài thơ này có tên là "Tống Nguyên Nhị Sứ An Tây" hay còn gọi là "Vị Thành Khúc"…