Hay, Hay thật thế mới la Điệp Luyến Hoa, hãy pos nhiều bài như thế.