anh đã đứng ở đây đã bốn mùa       0
đã qua mùa hạ lộp bộp mưa          9
đã thấy mùa thu cây thay lá        0
hun hút mùa đông gió bấc lùa       9

anh dứng chờ đây đủ bốn mùa        7
ngắm đào thắm đỏ giữa đường xuân   6
cúc vàng xe nắng thu biêng biếc    2
phượng đỏ phố hè thắm buớc chân    3

anh dứng đợi em cả bốn mùa         5
phố vắng đường cây đứng đội mưa    8
ước cho trời nắng hong gió uớt
chờ em..................

em đã sắp đến chưa?
thế rồi em đến anh hết…