Theo trí nhớ & kiến thức của tôi "Ráng chiều không thắm không vàng vọt". Là "RÁNG", không phải "Bóng". Mong anh chị em trao đổi!