* 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân của quân nhân - Quân đội nhân dân Việt Nam.
1) Không lấy cái kim sợi chỉ của nhân dân.
2) Mua bán phải công bằng, sòng phẳng.
3) Mượn cái gì của nhân dân phải hỏi, dùng xong phải trả, làm hỏng, làm mất phải đền.
4) Đóng quân nhà dân không được làm phiền nhiễu nhân dân, phải giữ gìn nhà cửa sạch sẽ.
5) Phải nghiêm chỉnh chấp hành chính sách dân tộc tôn trọng tự do, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của nhân dân.
6) Phải đoàn kết chặt chẽ với nhân dân…