http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20%20viet/7d25becb-2796-488f-92ad-5d8f4e991842_zps9c850cf7.jpg

TẬP TỄNH!  
(Ngũ độ thanh)

Tập tễnh làm thơ muốn đổi Đời
Xuân thì quậy phá mãi đùa chơi
Già thân mộng hưởng thi lừng tiếng
Lão tuổi hoài mong phú tuyệt vời
Ý tỏ tình trao lòng vẫn nặng
Tâm bày nghĩa đáp dạ còn vơi
Thay…